Hinghoynoy.org

ห้องชมภาพ

______

อ่าน ฟัง ดู เล่น
ชวนเด็ก ๆ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ให้เป็น
ผ่านบทเพลง หนังสือ และคลิปวิดีโอ
 

เกี่ยวกับนิทรรศการเมื่อความเงียบกู่ก้อง 

หิ่งห้อยน้อยเป็นองค์กรซึ่งทำงานกับกลุ่มเด็กและเยาวชน  เราเปิดพื้นที่ปลอดภัยและผลิตสื่อที่พูดถึงเรื่องต้องห้ามและประเด็นอ่อนไหว (Taboos and sensitive topics) ที่สังคมไม่พูด  ไม่สื่อสารกับเด็ก ๆ  อย่างตรงไปตรงมา  จากการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายภายในระยะเวลากว่า 1 ปี  เราพบว่า มีเด็กจำนวนมากที่เข้าบอกเล่าและปรึกษาปัญหาเรื่องราวของตนเองเนื่องจากถูกละเมิดสิทธิ และเข้าไม่ถึงข้อมูลหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา ( เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียน ที่พยายามเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการ ปรับแก้กฎระเบียบและหนังสือแบบเรียนที่มีการละเมิดสิทธิเด็ก) เมื่อมีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมการประท้วงเกิดขึ้นทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  หิ่งห้อยน้อยได้สังเกตการณ์ด้วยการลงพื้นที่และได้รับข้อมูลจากแบบสำรวจจากเด็กที่เป็นผู้ใช้งานบนแพลทฟอร์มออนไลน์ของเราและพบข้อมูลว่า ปัญหาที่เด็กไทยกำลังเผชิญอยู่และได้หยิบหยกมาพูดถึงในการชุมนุมทั้งภายในโรงเรียน สื่อสังคมออนไลน์และบริเวณพื้นที่การชุมนุมนั้น มีลักษณะของปัญหาที่ซ้ำกับเรื่องราวของเด็ก ๆ ที่ส่งเข้ามาบนแพลทฟอร์มของเราในระยะก่อนหน้านี้   หิ่งห้อยน้อยจึงตระหนักได้ว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เด็กยังคงถูกผู้ใหญ่ที่แวดล้อมและโครงสร้างที่เกี่ยวข้องเพิกเฉยมาอย่างช้านาน  ทั้งที่เป็นปัญหาที่ไม่สามารถปล่อยปละละเลย และส่งผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาวะร่างกายและจิตใจ รวมถึงพัฒนาการของเด็กและเยาวชน 

 

ด้วยศักยภาพขององค์กรที่มีแนวทางในการผลิตสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน หิ่งห้อยน้อยจึงได้ทำแบบสำรวจอย่างเป็นทางการเพื่อรวบรวมปัญหาของเด็กผ่านการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ และแบ่งเป็นหมวดหมู่ของการละเมิดสิทธิเด็กประเภทต่าง ๆ เพื่อนำปัญหาเหล่านั้นมาถ่ายทอดเป็นสื่อรณรงค์ภายในรูปแบบของผลงานศิลปะ โดยทำงานร่วมกับศิลปิน 10 ท่านที่มีความสนใจเกี่ยวกับประเด็กของสิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชน และนำเสนอสื่อศิลปะกว่า 40 ผลงานภายใต้ชื่อนิทรรศการออนไลน์และออฟไลน์ว่า “เมื่อความเงียบกู่ก้อง”Silent voices matter อันมีจุดประสงค์ที่ตั้งใจว่า จะเป็นสื่อที่ช่วยกระจายเสียงเล็ก ๆ ของเด็ก ๆ ที่เคยถูกทำให้เป็นเรื่องที่เงียบงันเหล่านั้น ให้ได้รับการพูดถึง วิพากษ์ วิจารณ์ และสะท้อนความจริงที่เด็กกำลังได้รับผลกระทบ เพื่อนำไปสู่การรับฟังที่ลึกซึ้งเพื่อทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในสังคม และบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กในโอกาสอันใกล้นี้เพิ่มมากขึ้น 

 

นอกจากนั้นหิ่งห้อยน้อยและศิลปินที่เข้าร่วมยังได้มีการออกแบบกิจกรรมเพิ่มเติมภายในงานนิทรรศการออฟไลน์ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  27 มีนาคม ถึง 30 พฤษภาคม 2564 ณ ลิโด้ คอนนเน็คท์ สยามสแควร์ ปทุมวัน เพื่อเปิดให้ผู้เข้าชมงานได้มีโอกาสสัมผัสกับเรื่องราวของเด็ก ๆ ที่เขียนเข้ามา โดยสามารถช่วยกันร่วมแสดงความคิดเห็น เล่นเกม ฟังเพลงและเสนอแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาต้องการอยากให้เกิดขึ้นกับสิทธิเด็กในประเทศไทยอย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น ซึ่งหิ่งห้อยน้อยยังมุ่งหวังอีกด้วยว่า งานกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นการสร้างรูปแบบของการทำงานเชิงรณรงค์ผ่านศิลปะที่เรียกว่า “Artivism” และการรวมกลุ่มของศิลปินที่ทำงานด้านการรณรงค์ประเด็นสังคมต่าง ๆ (Artivist) ให้เป็นที่แพร่หลายและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ได้มีสิทธิเสรีภาพในแสดงออกที่ปลอดภัยในพื้นที่แวดล้อมที่มีศิลปะซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการช่วยพัฒนาจิตใจของพวกเขาในการเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในความเป็นมนุษย์เฉกเช่นเดียวกัน 

ชมผลงานของศิลปินจากนิทรรศการ "เมื่อความเงียบกู่ก้อง Silent Voices Matter"