Hinghoynoy.org

"หิ่งห้อยน้อย" เพื่อนในความมืด

หิ่งห้อยน้อยเป็นเพื่อนที่คอยรับฟังและช่วยเหลือเด็ก ๆ ทุกคนที่
เข้ามาในหิ่งห้อยน้อยคลับ  หิ่งห้อยน้อยไม่มีเพศ ไม่มีอายุ ไม่มี
เชื้อชาติ ไม่มีศาสนา ไม่มีรูปร่างและสีที่ชัดเจน

อ่านเพิ่มเติม

©2023. หิ่งห้อยน้อย. All Rights Reserved.