Hinghoynoy.org

ก า ร เ ว้ น ร ะ ย ะ ห่ า ง ท า ง สั ง ค ม

คำศัพท์ฮิต ๆ อย่าง Social Distancing
หรือ ก า ร เ ว้ น ร ะ ย ะ ห่ า ง ท า ง สั ง ค ม นั้น
อย่างน้อยที่สุด เราต้องอยู่ห่างกันระยะเท่าไหร่จึงจะปลอดภัยจากการติดต่อของไวรัส ?
.
 
เฉลย : ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ก า ร เ ว้ น ร ะ ย ะ ห่างระหว่างตัวเรากับคนที่มีอาการไอหรือจามนั้น
ควรรักษาความห่างอยู่ที่อย่างน้อย 1 เมตรค่ะ
.
เพราะว่าไวรัสนั้นสามารถติดต่อได้ผ่านละอองขนาดเล็กที่มาจากการไอหรือจามได้ ซึ่งถ้าหากอยู่ใกล้ชิดกันเกินไปเราก็อาจจะสูดเอาไวรัสเข้าร่างกายไปจ้า
.
ช่วงนี้ไปไหน มาไหน พยายามหลีกเลี่ยงคนเยอะ ๆ และสถานที่ที่มีผู้คนแออัดหน่อยนะคะ
.
มากกว่า 1 เมตร ก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะ
#หิ่งห้อยน้อยเฝ้าระวัง
#socialdistancing
#การเว้นระยะห่างทางสังคม