Hinghoynoy.org

ห้องชมภาพ

______

อ่าน ฟัง ดู เล่น
ชวนเด็ก ๆ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ให้เป็น

ผ่านบทเพลง หนังสือ และคลิปวิดีโอ

ถิง ชู พริมฤภา สุจริตเนิน 

เพราะเงื่อนไขการถูกนับรวมเป็นคนหมู่มากในประเทศไทยแห่งนี้ ช่างมีมาตรฐานที่สลับซับซ้อน ถิง ชู ศิลปินที่เคยเป็นเด็กจากต่างแดนคนนั้น จึงเข้าใจการถูกทำให้ “กลายเป็นอื่น” และการถูกลิดรอนสิทธิต่าง ๆ อันมาจากรากของเหตุของความเป็นชายขอบ ซึ่งผลักไสให้คนอีกจำขนวนนึงกลายเป็นคนที่ไม่ได้เข้าถึงทรัพยากรหรือบริการเท่าเทียมกันได้อย่างชัดเจน 

ถิง เล่าให้เราฟังว่า กว่าเธอจะได้สิทธิในฐานะคนไทยเหมือนกับพวกเราที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น ถิงต้องใช้เวลาอย่างยาวนานพอสมควรในการต่อสู้ ดังนั้นถิง ชู จึงเป็นศิลปินอีกคนที่มองเห็นการกดขี่ การเอาเปรียบอัตลักษณ์จากระบบโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรม (Intersectionality) ได้ละเอียดและลึกซึ้งเนื่องจากปูมหลังและประสบการณ์ที่ผ่านมาของตัวเธอเอง ถิง ชูจึงต้องการให้งานศิลปะชุดนี้เข้าไปเขย่าความรู้สึกข้างในของผู้ชมให้เกิดคำถามที่สั่นสะเทือนความเป็นคนหมู่มากที่ไม่เคยมองเห็นช่องว่างเหล่านี้ 

 

ผืนดิน ศรัทธา โอกาส เป็นผลงานที่เธอ ตั้งใจจะพูดถึง “กรอบ” ทางโครงสร้างสังคมที่มีอิทธิพลส่งผลให้หัวใจของมนุษย์ ซึ่งปิดกั้นการรับรู้ความมีตัวตนของคนอีกกลุ่มที่เป็นมนุษย์เหมือน ๆ กัน ถิง ชูจึงนำความน่ารัก สดใส อ่อนเยาว์ของเด็ก ๆ มาท้าทายกับกรอบทางสังคมที่แน่นหนาเหล่านี้กับผู้ชม ให้ผู้ชมเลือกเองว่าพวกเขาจะก้าวข้าม ทำลาย หรือเพิกเฉยต่อกรอบและความเป็นเด็กที่บริสุทธิ์ ไร้เดียงสา 

 

ผลงานชุด ผืนดิน, ศรัทธา, โอกาส,ตัวตน 

เทคนิค Ceramic/ Mixed media 

Contact link https://www.facebook.com/ChuBingTing 

นามแฝง ถิง ชู