Hinghoynoy.org

ห้องชมภาพ

______

อ่าน ฟัง ดู เล่น
ชวนเด็ก ๆ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ให้เป็น

ผ่านบทเพลง หนังสือ และคลิปวิดีโอ

ตรา วิจิตรา เตรตระกูล 

จากประสบการณ์ส่วนตัวและการทำงานเยียวยาจิตใจผู้ใหญ่ของตรา-วิจิตรา เตรตระกูล ซึ่งทำงานเป็นนักศิลปะบำบัดได้มองเห็นความเจ็บป่วยซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากวิธีอบรมเลี้ยงดูเด็ก ๆ ในสังคมบ้านเรา ที่เต็มไปด้วยความคาดหวัง ควบคุม ครอบงำ ทำให้หวาดกลัว ผู้คนไม่น้อยไม่สนับสนุนให้เด็กเป็นตัวของตัวเอง ไม่ให้แสดงอารมณ์ความรู้สึก สิ่งเหล่านี้ีหล่อหลอมให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร และยังถ่ายทอด ส่งต่อวิธีการแบบนี้จากรุ่นสู่รุ่น ในนามของความปรารถนาดี ตราเข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการนี้สร้างงานศิลปะไปพร้อมกับกิจกรรมเยียวยาอย่างที่เธอถนัด  ด้วยหวังว่า อยากจะใช้ศิลปะเป็นพื้นที่สะท้อนเสียงเด็ก ๆ ให้เขารู้ว่าความรู้สึกของเขาสำคัญ ตัวตนของเขาควรได้รับการเคารพเช่นมนุษย์คนอื่น ๆ ตราอยากบอกกับทุกคนว่า “เราคิดว่านี่เป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ใหญ่คนนึง” 

เทคนิค mixed media 

ผลงานชุด แบบฝึกหัด 

จงแสดงอารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริงบนใบหน้า,จงแยกแยะความคาดหวังของคนอื่นออกจากความปรารถนาของตนเอง,จงตั้งคำถามกับวิถีปฏิบัติที่สืบทอดกันมา 

Contact link https://www.facebook.com/RabydeeStudio 

นามแฝง Tra