Hinghoynoy.org

หิ่งห้อยน้อยคลับ

 
ห้องนั่งเล่น สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ
พื้นที่ลับที่เด็ก ๆ สามารถสื่อสารกับหิ่งห้อยน้อยทีม  ผ่าน
ระบบชื่อผู้ใช้นิรนาม เพื่อเขียนระบายความในใจได้อย่าง
ปลอดภัย เป็นบันทึกส่วนตัวหรือว่าอยากจะส่งเสียงบอกเรื่อง
ราวของตัวเองให้เพื่อน ๆ ได้รับรู้ ก็ได้นะ