Hinghoynoy.org

POLICIES | นิยามต่าง ๆ

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 

หิ่งห้อยน้อย ให้ความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

 เราให้ความใส่ใจและระมัดระวังในการควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้เหมาะสมอย่างสุดความสามารถ

ตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

1.ระบบการเก็บรักษาข้อมูล

เราพยายามอย่างยิ่งที่จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้ทุกคนด้วยระบบการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและปลอดภัย

2.การรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินการทำงานเพื่อพัฒนาสื่อและแพลทฟอร์มให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ โดยเราได้มีการระบุวัตถุประสงค์  นิยาม ขอบเขตการใช้งาน นโยบาย ฯลฯ ไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน หลังจากที่ผู้สนใจสมัครเป็นผู้ใช้ของทางเว็บไซต์และได้รับการยินยอมแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับมานี้ จะเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำมาใช้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การประเมินการทำงานภายในองค์กร

 • การประเมินการใช้งานและสถานะของผู้ใช้

 • แคมเปญลงชื่อเพื่อการรณรงค์ในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณประโยชน์

 • การส่งมอบของรางวัล และการรวบรวมข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์

 • ขอบเขตการรวบรวมข้อมูล: ชื่อ ที่อยู่สำหรับติดต่อ (ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส) อายุ เพศ อาชีพ ฯลฯ

 • การจำหน่ายสินค้าออนไลน์และการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการ

 

วัตถุประสงค์การใช้งาน: เพื่อส่งสินค้าให้ผู้ใช้และผู้บริจาค,การตรวจสอบรายละเอียดของคำสั่งซื้อ,เพื่อแจ้งกลับใบเสร็จการร่วมบริจาคเงินสนับสนุนและการตรวจสอบยอดเงินที่บริจาคเพื่อความโปร่งใสขององค์กร

 

ขอบเขตการรวบรวมข้อมูล: ชื่อ ที่อยู่สำหรับติดต่อ (ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส) วิธีการชำระเงิน วิธีบริจาคเงิน ฯลฯ

 • การติดต่อสอบถามโดยใช้แบบฟอร์มและอีเมล

วัตถุประสงค์การใช้งาน: เพื่อตอบคำถามในเนื้อหาที่ผู้ใช้ติดต่อสอบถามมายังองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ฝเกี่ยวข้อง

ขอบเขตการรวบรวมข้อมูล: ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลแอดเดรส ฯลฯ

การคุกคามทางเพศ หมายถึง การกระทำล่วงเกินทางวาจาและทางกาย ทั้งการสัมผัส การมอง การพูดจาแทะโลม การวิพากษ์วิจารณ์สรีระ แม้แต่การหยอกล้อก็เป็นการคุกความทางเพศถ้าทำให้ผู้ถูกกระทำไม่พึงใจ

 

การคุกคามทางเพศบนพื้นที่ออนไลน์ แม้จะไม่สามารถนิยามครอบคลุมความหมายของการล่วงเกินทางกาย เช่น การสัมผัส หรือการจ้องมองได้ หรือการใช้วาจาพูดแทะโลมได้โดยตรง แต่ก็พบว่ามีการสื่อสารในรูปแบบของข้อความ รูปภาพและพฤติกรรมทั้งหมดด้านล่างที่ครอบคลุมด้วย ได้แก่

การใช้ข้อความคุกคาม ข่มขู่ทางเพศ

 

การเหยียดเพศ เป็นการแสดงความคิดเห็นในเชิงดูถูกเหยียดหยามรสนิยมทางเพศ หรือเพศสภาพของผู้อื่น โดยเห็นว่าเป็นเรื่องตลก และนำมาล้อเลียนให้อับอาย

 

 • การส่งและเผยแพร่ภาพ/วิดีโอลามก 

 • การตัดต่อภาพลามกและเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ 

 • การวิจารณ์รูปร่างหน้าตาหรือรสนิยมทางเพศในเชิงลบ

 • การชื่นชมรูปร่างหน้าตาในเชิงบวกด้วยนัยยะทางเพศ

 • การเล่าเรื่องลามก

 • การชักจูงให้แสดงกิจกรรมทางเพศหรือมีเพศสัมพันธ์

 • การกดดันหรือการข่มขู่ออนไลน์ทั้งกับผู้ถูกกระทำและคนสนิท เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางเพศ 

 • เกาะติดชีวิตออนไลน์ของผู้อื่นในลักษณะของการรบกวนความเป็นส่วนตัวของผู้ถูกกระทำ

การระรานทางไซเบอร์ หรือการกลั่นแกล้งรังแกทางไซเบอร์ หมายถึง การตั้งใจทำร้ายบุคคลหรือกลุ่มคนซึ่งกระทำผ่านโลกไซเบอร์ หรืออินเทอร์เน็ต ทั้งสื่อสังคมออนไลน์ คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ มีเจตนาทำให้ผู้ถูกกระทำสูญเสียทรัพย์สิน ได้รับความเจ็บปวดทางจิตใจ อับอาย และถูกกีดกันออกจากสื่อสังคมออนไลน์โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ หมายถึง สภาวะที่ชุมชนออนไลน์ไม่มีอันตรายใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อตัวผู้ใช้และผู้ดูแลชุมชน ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ  ทรัพย์สินและรวมทั้งข้อมูล

ชุมชนออนไลน์ คือ ชุมชนที่มีสมาชิกหรือผู้ใช้ ลงชื่อเปิดใช้งานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน  โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงระบบข้อมูล สามารถสื่อสารซึ่งกันและกัน เช่น การแสดงความคิดเห็น  การขอความช่วยเหลือ การโพสต์คำถาม  หิ่งห้อยน้อยกำหนดให้ความหมายของชุมชนออนไลน์ มีความสำคัญเหมือนกับสังคมจริง ๆ

ไซเบอร์ หมายถึง ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะครอบคลุมมากกว่าคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

เด็ก หมายถึง คนทุกคนที่อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์

 

 

นิรนาม หมายถึง ไม่ระบุชื่อ,ไม่ปรากฏชื่อ

 

 

ผู้ใช้ หมายถึง ผู้ใช้ซึ่งเข้ามาลงทะเบียนและมีแอคเคาท์สมาชิกที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์หิ่งห้อยน้อยดอทคอม หรือ www.hinghoynoy.com

 

 

ผู้ใช้นิรนาม คือ ผู้ใช้ซึ่งเข้ามาลงทะเบียนและมีแอคเคาท์สมาชิกที่ไม่ปรากฏชื่อจริง นามสกุลจริง ผู้ใช้นิรนามสามารถตั้งชื่อสมมุติเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว และปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์หิ่งห้อยน้อยดอทคอม

 

 

ชุมชนออนไลน์ที่ปลอดภัย

 

หิ่งห้อยน้อยคลับ เป็นพื้นที่ชุมชนออนไลน์ซึ่งออกแบบมาให้เป็นมิตรและปลอดภัยสำหรับเด็กตั้งแต่ 7 ปี  ขึ้นไป 

 

เราพัฒนาพื้นที่นี้ด้วยพื้นฐานของการสร้างความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตจากผู้เชี่ยวชาญและหลักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กจากนักจิตวิทยา

เรามีนโยบายรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลและคู่มือการใช้พื้นที่ออนไลน์อย่างปลอดภัยสำหรับเด็ก

 

ผู้ใช้ทุกคนจะได้รับการสนับสนุนให้มีการรักษา การป้องกันข้อมูลส่วนตัว รวมทั้งการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในระยะเวลาที่เหมาะสมกับแต่ช่วงวัย

นโยบายของหิ่งห้อยน้อย มุ่งเน้นการเฝ้าระวังและสนับสนุนให้มีการส่งเสียงขอความช่วยเหลือจากการระรานทางไซเบอร์และการคุกคามทางเพศบนพื้นที่ออนไลน์ 

 

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้ทุกคนเป็นความลับ และมีนโยบายต่อต้านการขายและลักลอบขโมยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ให้กับบริษัท/หน่วยงานที่แสดงหาผลประโยชน์ในทุกกรณี

 

ในกรณีที่มีเหตุเกี่ยวข้องกับไม่ความปลอดภัยของผู้ใช้ ทางเจ้าหน้าที่ของหิ่งห้อยน้อยจะต้องติดต่อเพื่อขออนุญาตโดยตรงกับผู้ใช้/หรือผู้ปกครองในการระบุข้อมูลจริงด้วยจดหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร

 

 

วัยรุ่น หมายถึง ช่วงอายุที่คาบเกี่ยวระหว่างวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ เป็นช่วงรอยต่อที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและจริยธรรม  เด็กแต่ละคนจะก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นในระดับอายุที่แตกต่างกัน

 

 

หิ่งห้อยน้อย เป็นแมลงเรืองแสงชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่บนเกาะหิ่งห้อย ซึ่งเป็นสถานที่บนโลกดิจิทัล 

 

หิ่งห้อยน้อยเป็นเพื่อนของเด็กทุกคน คอยรับฟัง ให้ข้อมูล และช่วยสนับสนุนเด็ก ๆ ให้เติบโตอย่างสมวัยและสามารถผ่านพ้นวิกฤตความทุกข์ ความกลัว ความสงสัย  ความกังวลใจต่าง ๆ ในชีวิต ด้วยการใช้ความคิดที่มีวิจารณญานและมีมนุษยธรรม

 

หิ่งห้อยน้อย ไม่มีเพศ ไม่มีอายุ ไม่มีเชื้อชาติ ไม่มีศาสนา ไม่มีรูปร่างและสีผิวที่ชัดเจน

 

หิ่งห้อยน้อย ปรารถนาให้เด็กทุกคนได้รับความรัก ความปลอดภัย การสนับสนุน  การศึกษา และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ มีความสุขและเท่าเทียมกัน

 

 

หิ่งห้อยน้อยทีม ประกอบไปด้วยผู้จัดการและผู้ก่อตั้งหิ่งห้อยน้อย ทำงานบริหารงานภาพรวมทั้งหมดขององค์กร ปัจจุบัน หิ่งห้อยน้อยยังไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำ แต่มีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา รวมถึงอาสาสมัครทำงานร่วม อันประกอบไปด้วย

นักจิตวิทยาพัฒนาเด็ก

 • มุฑิตา หทัยธรรม

แพทย์

 • นายแพทย์กฤษฎิ์  แก้วเรืองฤทธิ์

นักการศึกษาเด็ก

 • นันทพร ณ พัทลุง

นักการศึกษาทางเลือก

 • ณัชชาพร มีสัจ อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/soilacademythailand/

นักวาดภาพประกอบสำหรับเด็ก

 • สรรประภา วุฒิวร

ศิลปิน

 • ชลธิชา ยศพล อ่านเพิ่มเติม https://ployvoiceteacher.wordpress.com/

กราฟิกดีไซเนอร์

 • ภูรินทร์ทรรศ เขียวจันทร์ 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/ป่าไม้

 • วรพจน์ บุญความดี

 • ธนาพร ตระกูลดิษฐ์

นักสตรีนิยมและประเด็นการเมือง

 • กรกนก คำตา

นักสิทธิมนุษยชน

 • นิธินันท์ งามชัยพิสิฐ อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/SAGAThailand/

ทนายความอิสระ 

 • ณฐกมล ศิวะศิลป

ตัวแทนครูอาจารย์

 • อาจารย์วัลลภา วาสนาสมปอง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ตัวแทนผู้ปกครอง

 • ชญาดา ม่วงโสภา 

 • สุธัญญา หัตถะรัชต์ คิม 

นักวิชาการอิสระประเด็นเจนเดอร์

 • ดารณี  ทองศิริ อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/genderstudyinindia/

 • อาทิตยา อาษา 

นักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลมีเดียและการตลาดออนไลน์

 • SVEN Digital

นักบัญชี

 • จันทิมา  อินจร