Hinghoynoy.org

POLICIES | ข้อตกลงร่วมกัน

กติกาการใช้งานหิ่งห้อยน้อยคลับ

 

หิ่งห้อยน้อยคลับ ต้องการที่จะให้พื้นที่ออนไลน์แห่งนี้เป็นชุมชนออนไลน์ปลอดภัยสำหรับทุกคน

เราจึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

1.ห้ามเผยแพร่ข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหวและเนื้อหาที่เป็นการดูหมิ่นหรือเหยียดหยามสมาชิกในชุมชนแห่งนี้  อันมีที่มาจากการจัดกลุ่มทางสังคม อาทิ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้น รูปร่าง อาชีพ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อ รสนิยม สถาบัน ฯลฯ รวมไปถึงการสร้างและกระจายความคิดแบบเหมารวมว่าคนกลุ่มต่าง ๆ เป็นอย่างไร จนนำไปสู่การเลือกปฏิบัติที่แตกต่างกันทั้งในทางชื่นชอบหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อคนกลุ่มนั้นๆ อย่างไม่เท่าเทียม ไม่เป็นธรรม

 

2. ห้ามเผยแพร่ข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหวและเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อและหลอกลวงทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางข้อความ หรือทางภาพ หากฝ่าฝืนจะผิดกฎหมายในข้อหาโฆษณาหลอกลวงประชาชน

 

3. ห้ามเผยแพร่ข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหวและเนื้อหาที่ทำให้ผู้อื่นนั้นเสียหาย รำคาญใจ หรือก่อเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเกิดด้วยความตั้งใจหรือไม่ รวมไปถึงเนื้อหาที่ส่อเสียดหรือว่ากล่าวให้ร้ายแก่ผู้ใช้อื่น ไม่ว่าข้อความนั้นจะมีว่าอย่างไร จะกล่าวถึงชื่อผู้อื่นหรือไม่

 

4. ห้ามเผยแพร่ข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเนื้อหาที่ยุยงให้ผู้อื่นเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน ไม่ว่าผู้ตั้งคำถามหรือผู้ตอบนั้นจะตั้งใจหรือไม่

 

5. ห้ามเผยแพร่ข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเนื้อหาที่ส่อไปในเรื่องลามกอนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรม

 

6. ห้ามเผยแพร่ข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหวและเนื้อหาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้อื่น หรือข้อความที่ซ้ำ ๆ ในคำถามเดียวกันหรือหลายคำถาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เจตนาของผู้ตั้งคำถามหรือผู้ตอบ และสถานการณ์ในประเด็นนั้น ๆ

 

7. ห้ามเผยแพร่ข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือเนื้อหาที่ส่อให้เห็นถึงเจตนาในการพนันและการละเมิดลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม

 

8. ห้ามเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของตนเองและของผู้ใช้อื่น ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายและไม่ปลอดภัยให้กับบุคคลผู้เป็นเจ้าของแอคเคาท์หรือบุคคลที่สาม เช่นหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต ชื่อและนามสกุลจริง ฯลฯ ไม่ว่าผู้เผยแพร่จะมีเจตนาหรือไม่

 

9. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการ Username บางคำที่เป็นของผู้ดูแลระบบ ได้แก่ “webmaster”, “web editor”, “host master”, “postmaster”, “admin”, “member(s)”, “customer / customer service” หรือคำอื่นๆ ที่พิจารณาว่าไม่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็น Username

 

10. สมาชิกจะต้องใช้นามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร มิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์ ที่จะไม่ให้อนุญาตให้สิทธิ์การเป็นผู้ใช้ได้

 

11.ทีมงานพิจารณาให้ผู้ใช้สามารถใช้คำบางคำที่สังคมทั่วไปเห็นว่าหยาบคายหรือไม่เหมาะสมได้บางคำ ทั้งนี้ผู้ใช้จะต้องระมัดระวังให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องไม่มีเจตนาเพื่อทำให้ผู้ใช้อื่น ทีมงานและสมาชิกในชุมชน รู้สึกไม่สบายใจ เดือดร้อนและเป็นภัยต่อแพลทฟอร์ม

 

12.ทีมงานไม่พิจารณาให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีใช้สิทธิ์เข้าถึงแพลทฟอร์มนี้ 

 

13.ทีมงานสนับสนุนให้ผู้ใช้ที่มีอายุ 7 ปี ขึ้นไปเข้าใช้งานแพลทฟอร์มนี้ร่วมกับผู้ปกครองหรือคุณครู สนับสนุนให้ผู้ปกครองและคุณครูรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนบทสนทนาระหว่างกัน

 

14.ทีมงานสนับสนุนใช้ผู้ใช้เข้าใช้งานแพลทฟอร์มในระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้งานทุกคน ได้ตระหนักถึงการใช้งานสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยและเพื่อสุขภาพร่างกาย จิตใจที่ดี   

 

15. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า

 

16. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการ เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

 

17. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบคำถาม และความคิดเห็นในฟอรั่มโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

***หมายเหตุ ข้อความ และรูปภาพ ที่ถูกพิมพ์และเผยแพร่ออกจากเว็บไซต์แห่งนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน และตีพิมพ์แบบอัตโนมัติ ซึ่งทางหิ่งห้อยน้อยทีมจำเป็นต้องเห็นด้วย และ “ไม่รับผิดชอบ” ต่อข้อความ และรูปภาพใดๆ